فهم هرمنوتیکی چیست؟/ محمد مجتهد شبستری

دسته بندی

Course , Study

گفتارهای “پرسش”
فهم هرمنوتیکی چیست؟
محمد مجتهد شبستری
شنبه ٢٣ اردیبهشت ماه ساعت ١٧:٣٠
٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧