قمارِ تالستوی: نوشتن تاریخ مردم/ صالح نجفی

دسته بندی

درسگفتارهای زمستان 1397 موسسه “پرسش”

قمارِ تالستوی: نوشتن تاریخ مردم
صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه 17 دی ماه ساعت 17:30
88822010-88837647