لاکان و دریدا: نوشتار٬ زبان و حیوان/شهریار وقفی پور

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

لاکان و دریدا: نوشتار٬ زبان و حیوان

شهریار وقفی پور

شروع دوره: یکشنبه 29 دی ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷