ماتریالیزم تاریخی: مارکس/ بررسی کتاب یوجین کاراتونی/ مُراد فرهادپور

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
ماتریالیزم تاریخی: مارکس
بررسی کتاب یوجین کاراتونی
مُراد فرهادپور
شروع دوره یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷