ماتریالیزم تاریخی: کانت و مارکس/ بررسی کتاب یوجین کاراتونی-مراد فرهادپور

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
ماتریالیزم تاریخی: کانت و مارکس/ بررسی کتاب یوجین کاراتونی

مراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com