ماتم و ماخولیا: درباره پیوند سوگواری و میل از منظر روانکاوی/ جواد گنجی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

ماتم و ماخولیا:
درباره پیوند سوگواری و میل از منظر روانکاوی

جواد گنجی

شروع دوره: چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷