مارکسیسم و الهیات/ مُراد فرهادپور

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ١٣٩۶ موسسه “پرسش”
مارکسیسم و الهیات
مُراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه ٢۶ آذر ماه ساعت ١٧:٣٠
تلفن: ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧