مارکسیسم و شهر: تهران سیاسی است/ ابراهیم توفیق /امیرخراسانی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
مارکسیسم و شهر: تهران سیاسی است
ابراهیم توفیق
امیرخراسانی
شروع دوره: سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

 

نوشته ابراهیم توفیق درباره درسگفتار “مارکسیسم و شهر: درآمدی بر فهم تهران

 

در دو دوره پیشارو (۸ جلسه) دو نقطه‌ی آغاز داریم، نخست تهران و سپس نظریه‌ی مارکسی شهر. می‌خواهیم بدانیم چرا برای صورت‌بندی نظری تهران ناگزیریم از فهم انتقادی سازمان علم و سازمان‌دهی جامعه آغاز کنیم. می‌خواهیم بدانیم چگونه تهران تولید می‌شود، چگونه زیست در تهران تجسد می‌یابد. می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توان فهمی عمومی از تهران به دست‌آورد. جامعه‌شناسی تهران (و به طور کلی شهر در ایران) چگونه ممکن می‌شود. می‌خواهیم بدانیم تهران چگونه می‌تواند تغییر کند. می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توانیم یک ایده‌ی نظری انتقادی درباره‌ی نسبت تهران، زیست، و سیاست در ایران داشته باشیم. برای دانستن اینها، ایده‌های مرتبط با آن‌ها از مسیری نامتعارف می‌گذریم. به ریشه‌های نظریه‌ی شهری بازمی‌گردیم، لوفور را دوباره می‌بینیم، هاروی را می‌آزماییم، با کستلز گلاویز می‌شویم، نقد ایدئولوژی‌های «مطالعات شهری» را پیش می‌گیریم، از نظریه‌ی رانت و اقتصاد-سیاسی شهر کمک می‌گیریم، به فلسفه سرک می‌کشیم، به تاریخ تهران بازمی‌گردیم، سیاست‌گذاری‌ها را بالا و پایین می‌کنیم. سرآخر به یک صورت‌بندی نظری درباره‌ی تهران می‌رسیم.
مسیر کمی پیچیده و نامتعارف است، اما ضروری‌ست. تهران خود پرسشی است که اضطرار لحظه‌ی حال بر ما تحمیل می‌کند، با این پرسش‌ها مواجه می‌شویم؛ مگر جامعه‌شناسی چیزی جز مواجهه است؟ مواجهه‌ای که به عریانی زندگی‌ها و واقعیت ما می‌انجامد.