مارکسیسم و هگل/ مُراد فرهادپور

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
مارکسیسم و هگل
مراد فرهادپور
شروع دوره:یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷