مارکس-لاکان: ارزش و قدرت/مُراد فرهادپور

DURATION:
4
ID:
class25

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای تابستان 1395 موسسه “پرسش”
مارکس-لاکان: ارزش و قدرت
مُراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه 17 مردادماه ساعت 17.30-19.30
88822010-88837627
qporsesh.com