مارکس-لاکان: ارزش و قدرت/ مراد فرهادپور

DURATION:
4
ID:
class15

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1395 موسسه “پرسش”
مارکس-لاکان: ارزش و قدرت
مراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه 13 تیرماه ساعت 17.30-19.30
88822010-88837627
qporsesh.com