مارکس و خون آشام ها: اقتصاد سیاسیِ مردگان/ صالح نجفی

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”

مارکس و خون آشام ها: اقتصاد سیاسیِ مردگان
صالح نجفی
سرفصل مباحث جلسات:
۱. اهمیت استعاره در «سرمایه» مارکس
۲. سیاستِ تلمیح: اشارات تاریخی-فلسفی-ادبی مارکس در «سرمایه»
۳. خون آشامی به نام سرمایه: کار زنده و کار مرده
۴. مقاومت، تسلیم، و آئین مبارزه با خون آشام
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷