مارکس و گذار به سوسیالیسم: آغاز نقد ایدئولوژی/ صالح نجفی

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
مارکس و گذار به سوسیالیسم: آغاز نقد ایدئولوژی
صالح نجفی
سرفصل مباحث جلسات:
۱.گذار به سوسیالیسم
۲.فلسفه و اقتصاد
۳.خانواده ی مقدس
۴.ایده ئولوژی آلمانی و نقد پرودن
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com