مارکس پس از مانیفست: اصول سیاست انقلابی/ صالح نجفی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
مارکس پس از مانیفست: اصول سیاست انقلابی
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۱۲ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷