مارکس پیش از مانیفست: بازخوانی مارکس جوان/صالح نجفی

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
درسگفتار مارکس پیش از مانیفست: بازخوانی مارکس جوان

صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۲۸فروردین  ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com