مالی شدن شهر و شکل بندی جدید فضای عمومی/ عباس کاظمی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1398 موسسه “پرسش”

مالی شدن شهر و شکل بندی جدید فضای عمومی


عباس کاظمی

شروع دوره: چهارشنبه 6 شهریور ماه ساعت 17

88822010-88837647

نوشته عباس کاظمی درباره درسگفتار : مالی شدن شهر و شکل بندی جدید فضای عمومی

درک شهر تهران و آنچه پیرامون ما می‌گذرد مستلزم درک اشکالی از تجربه شهری است که در فضاهای زیست شهری ممکن می شود. براستی توسعه فضاهای تجاری و گسترش مالهای چند منظوره چه امکانی برای ما ایجاد  و چه امکاناتی را از ما دریغ خواهد کرد؟  آیا می‌توان بر شکل گیری نوعی خاص از تجربه شهری در تهران معاصر انگشت نهاد؟ آن وقت این تجربه چه مختصات و پیامدهایی خواهد داشت؟ به این معنا درسگفتار دوم، به موقعیت تهران و پیامدهای مالی شدن شهر می پردازد. اما به عنوان مقدمه، در یک جلسه توسعه مراکز خرید در کشورهایی چون عربستان، امارات، مالزی، ترکیه و منازعه حول فضاهای عمومی به بحث گذاشته می شود. 

اما در تهران توسعه اولین فروشگاههای بزرگ شهری در دهه 50  و منازعات صورت گرفته علیه پاساژسازی در دهه 60 نقطه شروع خوبی خواهد بود، نقطه کانونی بحث، بر جابجایی سوداگری مبتنی بر مسکن به فضاهای تجاری از انتهای دوره کرباسچی تا انتهای دوره قالیباف قرار خواهد داشت. توضیح داده خواهد شد که این جابجایی چه تحولی را در فضاهای شهری حول فردیت، خرید و غذا موجب شده و چگونه مصرف خلاقانه مراکز خرید در دهه 70  جای خود را به  مصرف کننده ای سرخوش در دهه 90 در مگامالها داده است.   از یکسو توسعه مالهای چند منظوره بر اساس مطالعات اخیر توضیح داده می شود و از دیگر سو رخنه فضاهای تجاری درون فضاهای عمومی با تاکید بر فضاهای مذهبی و فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد. دو گروه مرکز خرید پالادیوم و کورورش از یکسو و سون سنتر و تیراژه نظام آباد از دیگرسو به عنوان فضاهای شبه عمومی مبتنی بر کنارگذاری و فرایندهای اعیانی ساز فضا بررسی می شوند.

در این دوره بازدید از دو مجموعه بام لند و باغ کتاب در دستور کار قرار خواهد گرفت.

– جلسه اول: آیا مالها جایگزین شهر می‌شوند؟ مروی بر تجربه کشورهای آسیایی مسلمان
– جلسه دوم:‌چرخش به سمت مراکز خرید: از مراکز خرید عصر کرباسچی تا مالهای چند منظوره دوره قالیباف
– جلسه سوم: تحول در تجربه مصرف مراکز خرید: از پرسه زن خلاق تا مصرفی شدن پرسه زن
– جلسه چهارم: مالی شدن شهر : شکل بندی  جدید فضاهای عمومی  شهر