مجموعه درسگفتارهای سینما-تفکر (مازیار اسلامی)

دسته بندی

Course , Study

مجموعه درسگفتارهای سینما-تفکر

شاید بتوان مازیار اسلامی را مبدع دیدی جدید به سینما و اندیشه درباره آن در ایران دانست. دیدی که در ایران چندان مورد توجه نبوده و نیست. تلفیق دقت فلسفی، دقت روانکاوانه و نیز دقت تکنیکی برای بررسی آرا و آثار مهمترین کارگردانان تاریخ سینما مجموعه ای جذاب و بی نظیر را به وجود آورده که در تاریخ تفکر هنری ما بی سابقه است. خوانش مازیار اسلامی از سینمای بزرگانی چون گدار، لینچ، اسکورسیزی چنان بدیع و تازه است که مخاطب آشنا با سینمای این کارگردانان خود را در برابر شناختی متفاوت و دیگرگون از آثار آنان می بیند و با دیدی جدیدتر و عمیق تر به کارهای  گذشته، اکنون و آینده آنها نظر خواهد کرد. در کنار این خوانش نسبت سنجی سینما با برخی از مهمترین شاخه های فکر بشری که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سینما تاثیر گذاره اند این مجموعه را به مجموعه ای منحصر به فرد برای اساتید، دانشچویان و پزوهشگران حوزه سینما تبدیل نموده است. این مجموعه شامل ۹ درسگفتار: سینمای ژان لوک گدار، سینمای مارتین اسکورسیزی، سینمای دیوید لینچ، کابوس های فروید در سینما، رئالیسم در سینما، سورئالیسم در سینما،نظریه فمینیسم در سینما و الهیات و سینما: دوره اول و دوره دوم می باشد.

۹ دوره درسگفتار از مازیار اسلامی شامل:

۱- کابوس های فروید در سینما

۲- سینمای دیوید لینچ

۳- سینمای مارتین اسکورسیزی

۴- سینمای ژان لوک گدار

۵- ریالیسم در سینما

۶-سورئالیسم در سینما

۷-نظریه فمینیستی فیلم

۸- الهیات و سینما (دوره اول)

۹- الهیات و سینما (دروه دوم)