مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای صالح نجفی

مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی در فرم و محتوا بدیع و دقیق هستند. تلاش نجفی برای ارائه خوانش و تفسیرهایی ناهمگون با خوانش های رایج از فلاسفه و مفاهیم فلسفه غربی در کنار شرح او از سینما، نقاشی و روانکاوی مجموعه ای جذاب و در عین حال دقیق و پربار را فراهم کرده که علاقمندان فلسفه، راونکاوی، تاریخ و هنر غرب را شگفته زده خواهد نمود. این مجموعه شامل ۱۰ درسگفتار نظریه حقیقت در فلسفه نیچه، نیچه به روایت دلوز، مارکسیسم،آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال، فروید و فلسفه، فروید و زیبایی شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر، اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده، کانت-لاکان: حق دروغ گفتن و اخلاق و ترور: سرقت میل است.

 

۱۰ دوره درسگفتار از صالح نجفی شامل:

۱- فلسفه علیه فلسفه: نیچه به روایت آلن بدیو

۲- نیچه به روایت دلوز

۳- نظریه حقیقت در فلسفه نیچه

۴- مارکسیسم، آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال

۵- اخلاق و ترور: سرقت میل

۶- فروید و فلسفه

۷- فروید و زیبایی شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر

۸- اسطوره های فروید: ادیپوس در چهار پرده

۹- حق دروغ گفتن: کانت- لاکان

۱۰- نقاشی و ماخولیا