مجموعه درسگفتارهای مراد فرهاد پور

دسته بندی

Course , Study

مجموعه درسگفتارهای مراد فرهاد پور

۱۲ درسگفتار با تدریس مراد فرهاد پور. فرهادپور در این درسگفتارها با دقت و رویکرد متقاوت خود به سراغ مفاهیم، ایده ها و متفکران می رود. در این مجموعه درسگفتارها آرا و نظریات برخی از مهمترین متفکرین معاصر نظیر بنیامین، بدیو، لاکان، ژیژک و.. مورد بررسی قرار می گیرد و از خلال خوانش آنها رویکردی های جدید و بعضا بدیع از  متفکران متفدم فلسفه و تاریخ اندیشه نظیر لایب نیتز، اسپینوزا، کانت، هگل، مارکس و … به مخاطب عرضه می شود. درسگفتارهای مراد فرهاد پور از لحاظ فرم و محتوا در فضای فکری ایران بدیع و بی بدیل جلوه می کنند و مخاطب را با سویه هایی از تفکرات مهمترین متفکران جهان آشنا می سازد که شاید کمتر کسی چون فرهاد پور توانایی ارائه آنها را به این شکل داشته باشد. . این مجموعه شامل درسگفتارهای:  اندیشیدن همراه با بدیو، لاکان: ملاحظاتی انتقادی، هگل به راویت ژیژک، ملاحظاتی فلسفی درباره فلسفه و نظریه تاریخ در ایران،آدورنو: دیالکتیک منفی،  دیالکتیک روشنگری، والتر بینامین فلسفه تاریخ، فلسفه زبان دوره اول و دوره دوم، ماتریالیسم تاریخی: دوره اول، مارکسیسم و الهیات، تفکر رهایی با و بدون مارکس: دوره اول و ملاحظاتی فلسفی پیرامون تاریخ غرب است.

۱۲ دوره درسگفتار از مراد فرهادپور شامل:

۱- دیالکتیک روشنگری (دوره اول)

۲- لاکان: ملاحظاتی انتقادی

۳- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره اول)

۴- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره دوم)

۵- اندیشیدن همراه با بدیو

۶- هگل از دیدگاه ژیژک

۷-آدورنو: دیالکتیک منفی

۸- ملاحظاتی درباره فلسفه و نظریه تاریخ در ایران

۹- ملاحظاتی درباره ماتریالیسم تاریخی (دوره اول)

۱۰-مارکسیسم و الهیات

۱۱- ملاحظاتی فلسفی درباره غرب

۱۲- تفکر رهایی با و بدون مارکس