مجموعه درسگفتارهای هنر و اندیشه

دسته بندی

Course , Study

مجموعه درسگفتارهای هنر و اندیشه

در این مجموعه ۹ درسگفتار از نغمه ثمینی، حمید سوری، مهران مهاجر، صالح نجفی و محمد رضایی راد قرار داده شده است. دو درسگفتار داستان و سلطه: هزار و یک شب/خوانش جنسیتی و داستان و سلطه: هزار و یک شب/ خوانش اخلاقی با تدریس نغمه ثمینی درصدد است تا خوانشی متفاوت و واسازانه از داستان های هزار و یک شب به مخاطب ارائه دهد. حمید سوری در درسگفتار چالش های بنیادین نقاشی معاصر جهان درصدد پاسخگویی به این سوال است که نقاشی در زمانه ما به چگونه رسانه ای تبدیل شده است؟ وی در این مسیر ضمن واکاوی تاریخ نقاشی دانشجویان را با هنرمندان و آثاری که تاریخ نقاشی را دگرگون نموده اند مواجه می کند. درسگفتار عکاسی و تاریخ با تدریس مهران مهاجر نیز به دنبال چرایی اهمیت عکاسی در عصر مدرن است و رسانه عکاسی را در نسبت با تاریخ و چگونگی روایت تاریخ به واسطه عکاسی مورد ارزیابی قرار می دهد. سه درسگفتار شکسپیر، زبان و سیاست، شکسپیر، عشق و سیاست و تحلیل آثار شکسپیر با تدریس محمد رضایی راد، که کورس بررسی آثار شکسپیر در موسسه پرسش را نیز تشکیل می دهند در این مجموعه قرار گرفته اند.  در نهایت دو درسگفتار نقاشی- ماخولیا و فروید و زیبایی شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر با تدریس صالح نجفی مواجهه ی جذاب و کم نظیر صالح نجفی با نقاشی و روانکاوی را برای مخاطبین تصویر می کنند. مجموعه هنر واندیشه موسسه پرسش مجموعه ای علمی، تخصصی و در عین حال جذاب از درسگفتارهای هنر، تاریخ هنر و فلسفه هنر را علاقمندان فراهم نموده است.

 ۲ درسگفتار از صالح نجفی

نقاشی ماخولیا

فروید و زیابیی شناسی: ماجراجویی های فروید در عالم هنر

۱ درسگفتار از مهران مهاجر

عکاسی و تاریخ

۱ درسگفتار از حمید سوری

چالش های بنیادین نقاشی معاصر جهان

۳ دوره درسگفتار از محمدرضایی راد شامل:

۱- تحلیل آثار شکسپیر

۲- شکسپیر، زبان و سیاست

۳- شکسپیر، عشق و سیاست

۲-دوره درسگفتار از نغمه ثمینی شامل:

۱- داستان و سلطه: هزار و یک شب و خوانش اخلاقی

۲- داستان و سلطه: هزار و یک شب و خوانش جنسیتی