مرزهای عشق و سیاست در فلسفه: از افلاطون تا بدیو/ صالح نجفی

ID:
class11

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار 1395 موسسه “پرسش”
مرزهای عشق و سیاست در فلسفه: از افلاطون تا بدیو
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه 24 خرداد ماه ساعت 17.30-1930
88822010-88837647
qporsesh.com

سرفصل مباحث جلسات:
1- در ستایش عشق: میهمانی افلاطون یا اروس یه مثابه شرط فلسفه
2- سیاست دوستی: ژاک دریدا/ رفاقت، دوستی و آزمون برابری
3- عشق به منزله صحنه ی نمایش دو: آلن بدیو
4- از تراژدی های میل تا کمدی های عشق: النکا ژوپانچیچ/ عشق به مثابه کمدی