مضرّات ترک سیگار: سیاست در زمانۀ نومیدی/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study
درسگفتارهای تابستان 1397 موسسه “پرسش”
مضرّات ترک سیگار: سیاست در زمانۀ نومیدی
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه 29 مرداد ماه ساعت 17:30سرفضل میاحث جلسات:
جلسه اول:
پایان تکرار و تکرار پایان: امکان ترک سیگار به‌روایت «وجدان زنو» و معنای آزادی در سرمایه‌داری متأخرجلسه دوم:
هنگامی که بدیلی درکار نیست: تفکر و شجاعتِ امیدباختن، نومیدی شرط امکان امید در سیاستجلسه سوم:
افسرها، مستخدمه‌ها، دودکش‌پاک‌کن‌ها: گونه‌شناسی رهبران سیاسی به‌سبک کیرکگور. استالین، روبسپیر، لنین و مائو.

جلسه چهارم:
از سینتاگما تا پارادیگما: بازخوانی تجربۀ سیریزا به‌کمک اسلاوُی ژیژک.