مقدمه ای بر خوانش سرمایه مارکس: سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی (۳)/ عادل مشایخی

دسته بندی

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

 

مقدمه ای بر خوانش سرمایه مارکس:
سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی (۳)

 

عادل مشایخی

 

شروع دوره پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه ساعت ۱۶

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷