مقدمه ای بر خوانش «سرمایه» مارکس ۱- سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی/ عادل مشایخی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»

مقدمه ای بر خوانش «سرمایه» مارکس
۱- سرمایه به مثابه ماشین انتزاعی

عادل مشایخی

شروع دوره: پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۶

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷