موج یا حباب :موج نو ایرانی،پنجاه سال بعد/ مازیار اسلامی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1398 موسسه “پرسش”

موج یا حباب
موج نو ایرانی،پنجاه سال بعد

مازیار اسلامی

شروع دوره: سه شنبه 2 مهرماه ساعت 17

شرح درس:
جریانی سینمایی که در سال ۱۳۴۸ و با ساخت کمابیش همزمان گاو،قیصر و آرامش در حضور دیگران آغاز شد، در ادبیات سینمایی ایران ،به تاسی از موج نو فرانسه،موج نو خوانده می شود.اصطلاح موج نو وارد تاریخ سینمای ایران شده است و منتقدان و سینماگران ایرانی از آن به عنوان تعبیری برای توصیف نخستین جریان منسجم سینمای هنری در ایران استفاده می کنند.
اما موج نو اصطلاحی سینمایی است با دلالت های تاریخی ،زیباشناسی،اقتصادی و اجتماعی کمابیش مشترک،صرف نظر از اینکه موج نو فرانسه باشد یا انگلستان و یا ژاپن یا جغرافیاهای دیگر.
در این دوره می کوشیم تا اسطوره موج نو ایرانی را با بحث درباره فیلمهایی که نمونه های پیشتاز موج نو ایرانی محسوب می شوند و سنجش آنها در چارچوب نظام مفهومی و نظری که پیرامون موج نو در مطالعات سینمایی بنا شده است،مورد بررسی قرار دهیم.

88822010-88837647