میراث فروید: روانشناسی توده ها، فرهنگ و سیاست/ جواد گنجی

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
میراث فروید: روانشناسی توده ها، فرهنگ و سیاست
جواد گنجی
شروع دوره: سه شنبه ۲۳ آذر ماه ساعت ۱۷.۳۰

سرفصل مباحث جلسات:
جلسه‌ی اول: روانکاوی و علوم انسانی
جلسه‌ی دوم: روانشناسی توده‌ها و گروه‌های اجتماعی (قسمت اول)
جلسه‌ی سوم: روانشناسی توده‌ها و گروه‌های اجتماعی (قسمت دوم)
جلسه چهارم: پیوندهای روانکاوی با فرهنگ و سیاست

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com