نظریه خاکستری و درخت سبز تاریخ: اقتصاد سیاسی ایران/ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی/ کمال اطهاری

DURATION:
4

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”
نظریه خاکستری و درخت سبز تاریخ:

اقتصاد سیاسی ایران/ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

کمال اطهاری
شروع دوره: یکشنبه ۱۸ مهرماه ساعت ۱۷.۱۵-۱۹.۱۵
تلفن: ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

نوشته کمال اطهاری در رابطه با دوره اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی:

اقتصاد سیاسی در فشرده­ترین تعریف، به نحوه­ی تولید و توزیع مازاد اقتصادی و نقش طبقات، اقشار و آرایش آنها و نیز دولت در یک کشور، در تعامل با خارج، می­پردازد. بدون چنین شناختی امکان دستیابی به برنامه­ای جامع و مرحله­بندی شده، برای توسعه­ی درون­زای پایدار و ازآن جمله اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. به دنبال درس­گفتارهای پیشین درباره اقتصاد سیاسی ایران، در این درس­گفتار نیز درچارچوب تاریخ نظری (theoretical history) بطور فشرده به تعریف و تحلیل توامان الگوهای برآمده از نظریه­های امپریالیسم و نوامپریالیسم، وابستگی، توسعه نامتوازن و مرکب، مبادله نابرابر و غیره، با انواع نظریه­های رایج درباره جامعه، طبقات و دولت در ایران (مانند استبداد ایرانی، جامعه کلنگی، دولت ایدئولوژیک و جامع­القوا، رانتیر، پوپولیست، نولیبرال و . . .)  می­پردازیم. پس از آن می­کوشیم انسجام درونی و روایی عینی آنها را بسنجیم . حاصل آنها طرحِ برنامه (برنامه­های) پژوهشی در چارچوب یک الگوی پیشنهادی برای شناخت ضرورتمند اقتصاد سیاسی ایران با تعریف بالاست که بسیار از آن غفلت شده است.