نقاشی در ادبیات: از بالزاک تا پروست/ صالح نجفی

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
نقاشی در ادبیات: از بالزاک تا پروست
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
۱.شاهکار گمنام از بالزاک
۲.شاهکار امیل زولا
۳.داستایفسکی، جوان خام و ابله
۴.مارسل پروست و ورمیر
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷