نقاشی در فلسفه: سیاست ادراک و انقلاب در بازنمایی/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
نقاشی در فلسفه: سیاست ادراک و انقلاب در بازنمایی
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۱۳ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

سرفصل مباحث جلسات:
جلسه اول:
شک سزان و کشف دنیای ادراک حسی. پل سزان و موریس مرلوپونتی
جلسه دوم:
مرئی‌ساختنِ آنچه نامرئی‌ست. پل کلی و تئودور آدورنو
جلسه سوم:
ابداع شیء نقاشی. ادوار مانه و میشل فوکو
جلسه چهارم:
پوشۀ نور و ثبتِ ناهستی. کلود مونه و آلن بدیو