نقد ایدئولوژی: بازخوانی کتاب ایوب در چهار روایت/ صالح نجفی

دسته بندی

Course

“درسگفتارهای پاییز 1394 موسسه “پرسش
نقد ایدئولوژی: بازخوانی کتاب ایوب در چهار روایت
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه 30 آذر ماه ساعت 17-19
تلفن: 88822010-88837647
qporsesh,com
telegram.me/porseshiha

سرفصل مباحث جلسات:
1- روایت اسلاوی ژیژک: ایوب، نخستین منتقد ایدئولوژی
2- روایت هرمان ملویل: ایوب و موبی دیک
3- روایت وودی آلن: ایوب جدید
4- روایت فروغ: کتاب ایوب و خانه سیاه است

کتاب ایوب در عهد عتیق به قلم نویسنده ی نابغه ای ناشناس یکی از غریب ترین فصل های کتاب مقدس و تاریخ الاهیات است.
داستان از مجادله ی شیطان و خدا آغاز می شود. خدا ایوب را درستکارترین بنده ی خویش می خواند و شیطان ایمان او و جمیع 
بندگان را ناشی از منفعت جویی نوع بشر می شمارد. خدا دست شیطان را بازمی گذارد تا داروندار ایوب را بگیرد و سپس او را 
به انواع امراض مبتلا سازد تا ایمان او محک خورد. ایوب روز زاده شدن خویش را نفرین می کند و لب به شکوه می گشاید و 
خود را مستحق این رنج و عذاب نمی داند. سه تن از دوستان متاله ایوب می کوشند برای رنج های او دلیل-توجیه-معنا بتراشند
 تا خللی در حکمت خداوند نیفتد اما ایوب نمی پذیرد… اسلاوی ژیژک کتاب ایوب را نخستین نقد ایدئولوژی می خواند، وودی آلن
همسر ایوب را رادیکال ترین شخصیت مونث کتاب مقدس می شمارد، زنی که با مشاهده ی محنت مردش به او می گوید مسبب 
آلامت، یعنی خدا، را لعن کن و بمیر، شاهکار هرمان ملویل روایتی مدرن-الاهیاتی از داستان ایوب است و زیباترین فیلم مستند
تاریخ سینمای ایران با اشاره ی مستقیم به شکوائیه ی ایوب ساخته-سروده شده است...