نقد و بررسی سرمایه اثر کارل مارکس/ جلد سوم تبدیل ارزش اضافی به سود، تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود(فصل های 5،6و 7) حسن مرتضوی

DURATION:
4
ID:
class18

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای بهار 1395 موسسه “پرسش”
نقد و بررسی سرمایه اثر کارل مارکس/ جلد سوم
تبدیل ارزش اضافی به سود، تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود(فصل های 5،6و 7)
حسن مرتضوی
شروع دوره: شنبه 12 تیر ماه ساعت 18-20
تلفن:88822010-88837647
qporsesh.com