نقد و بررسی سرمایه اثر کارل مارکس/ جلد سوم تبدیل سود به سود میانگین- فصول 8 تا 12 حسن مرتضوی

ID:
class26

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

درسگفتارهای تابستان 1395 موسسه “پرسش”
نقد و بررسی سرمایه اثر کارل مارکس/ جلد سوم
تبدیل سود به سود میانگین(فصل های 8تا12)
حسن مرتضوی
شروع دوره: شنبه 16 مرداد ماه ساعت 18-20
تلفن:88822010-88837647
qporsesh.com