نقد و بررسی "سرمایه" اثر کارل مارکس/ جلد سوم قانون گرایش نزول نرخ سود(فصل های ۱۳الی ۱۵)

دسته بندی

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس/ جلد سوم
قانون گرایش نزول نرخ سود(فصل های ۱۳الی ۱۵)
حسن مرتضوی شنبه ۲۰ شهریور ماه ساعت ۱۸-۲۰
تلفن:۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷