نقد و بررسی "سرمایه" اثر کارل مارکس/ جلد سوم/ حسن مرتضوی

دسته بندی

Course

درسگفتارهای بهار 1395 موسسه “پرسش”

نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس: جلد سوم

تبدیل ارزش اضافی به سود و تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود

حسن مرتضوی

روزهای پنجشنبه از تاریخ 26 فروردین ماه 1395 

ساعت 15-17