نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس: جلد سوم: تقسیم سود به بهره و سود بنگاهداری/ حسن مرتضوی

دسته بندی

Course , Study

نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس/ جلد سوم

تقسیم سود به بهره و سود بنگاهداری/ فصل های ۲۱ تا ۳۶

حسن مرتضوی

شروع دوره: شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۷.۳۰-۱۹.۳۰

تلفن:۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷