نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس: جلد سوم/تبدیل ارزش اضافی به سود، تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود(فصل های 3و 4) /حسن مرتضوی

DURATION:
4
ID:
class08

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

نقد و بررسی “سرمایه” اثر کارل مارکس: جلد سوم/تبدیل ارزش اضافی به سود، تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود(فصل های 3و 4)   /حسن مرتضوی