نوشتن بر/در ویرانه ها: در سرزمین هرز تی.اس. الیوت/ صالح نجفی

دسته بندی

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
نوشتن بر/ در ویرانه ها: در سرزمین هرز تی. اس. الیوت
صالح نجفی
دوشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰
سرفصل مباحث جلسات:
۱- تلی از تصویرهای شکسته
۲- کُنده های خشکیده زمان
۳- پای دیوار شهر تبای
۴- پای دیوار ویرانه های خویش
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷