نکاتی درباره سرمایه داری و دولت مدرن/ عادل مشایخی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»
نکاتی درباره سرمایه داری و دولت مدرن
عادل مشایخی
شروع دوره: پنجشنبه ۱۵ شهریور ماه ساعت ۱۶
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷