نکاتی درباره سرمایه داری و دولت مدرن(2): امپریالیسم در قرن بیست و یکم/ عادل مشایخی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

نکاتی درباره سرمایه داری و دولت مدرن(2):
امپریالیسم در قرن بیست و یکم

عادل مشایخی

شروع دوره: پنجشنبه 3 آبان ماه ساعت 16
88822010-88837647