هایدگر پس از هستی و زمان/ عادل مشایخی

DURATION:
4
ID:
class21

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course , Study

درسگفتارهای تابستان 1395 موسسه “پرسش”
هایدگر پس از هستی و زمان
عادل مشایخی
شروع دوره: سه شنبه 19 مرداد ماه ساعت 17.30 -19.30
88822010-88837647
qporsesh.com