هستی شناسی٬زبان و نظریه سوژه/ مراد فرهادپور

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»

هستی شناسی٬زبان و نظریه سوژه
مراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه ۳۰ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷