هوسرل: نگاهی به پدیدار شناسی/ مراد فرهادپور

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز 1397 موسسه “پرسش”

هوسرل: نگاهی به پدیدار شناسی
مراد فرهادپور

شروع دوره: یکشنبه 29 مهرماه ساعت 17:30
88822010-88837647