پایان عصر روشنفکر آوانگارد؟!/محمدرضا تاجیک

دسته بندی

Course

درسلسله درسگفتارهای زمستان 94 با عنوان

پایان عصر روشنفکر آوانگارد؟!/محمدرضا تاجیک

شروع دوره از 15 دی ماه

ساعت 17:15 الی 19:15