پدیدارشناسی هنر: تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن/ مسعود علیا

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

پدیدارشناسی هنر:
تجربه زیبایی شناختی به روایت میکل دوفرن

مسعود علیا

شروع دوره: شنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷