پدیدارشناسی هنر/ زیبایی شناسی هوسرل: تخیل،هنر و جهان های ممکن،تصویرآگاهی/ مسعود علیا

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار 1398 موسسه “پرسش”

پدیدارشناسی هنر
زیبایی شناسی هوسرل: تخیل،هنر و جهان های ممکن،تصویرآگاهی

مسعود علیا

شروع ذوره: شنبه 25 خردادماه ساعت 17

88822010-88837647