پدیدارشناسی هنر: پدیدارشناسی به منزله روش/ مسعود علیا

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

پدیدارشناسی هنر: پدیدارشناسی به منزله روش

مسعود علیا

شروع دوره: شنبه ۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

“پدیدارشناسی به منزله روش” تمهید ضروری سلسله درسگفتارهایی است با عنوان “پدیدارشناسی هنر” که آرای پدیدارشناسان برجسته را در این باب، از هوسرل تا پدیدارشناسان متاخر، در برمی گیرد.  به رغم تنوع و تکثر دیدگاه های فیلسوفان پدیدارشناس درباره هنر، آنچه باعث می شود این دیدگاه ها را ذیل عنوان کلی یادشده بگنجانیم بیش از همه اشتراک نسبی آن ها از حیث روش و رویکرد پدیدارشناسانه است.به همین دلیل، در این درسگفتار آغازین می کوشیم با نظر به روایت هایی که از پدیدارشناسی به منزله روش در دست است،مولفه های مهم این روش را طرح و بررسی کنیم و زمینه ضروری برای پرداختن به “پدیدارشناسی ها” ی هنر را فراهم آوریم.