پروست به روایت بکت: زنجیره‌ ی خسران‌ها/ صالح نجفی

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»

پروست به روایت بکت
زنجیره‌ ی خسران‌ها

صالح نجفی

شروع دوره: دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷

سرفصل مباحث جلسات:
1. هیولای زمان: قانون‌های حافظه، قانون‌های عادت
2. غیاب سگ‌ها در سیاههٔ فتیش‌ها
3. عذاب عشق: تراژدی آلبرتین
4. زنجیرهٔ خسران‌ها: پروست و داستایفسکی

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷