پیوندهای زبان و بدن در نظریه‌ی فروید: بازسازی گام‌های اولیه لاکان در بازگشت به فروید/ جواد گنجی 

دسته بندی

Autumn Courses 2014 , Bachelor , Course , Study

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۸ موسسه «پرسش»
پیوندهای زبان و بدن در نظریه‌ی فروید: بازسازی گام‌های اولیه لاکان در
بازگشت به فروید

جواد گنجی

شروع دوره: سه شنبه ۴ تیرماه ساعت ۱۷

سرفصل مباحث جلسات:
ــ رنج‌های لذت‌بخش
ــ جسمانیت روح
ــ تکرار و پس‌روی و انتقال
ــ وساطت و مکاشفه

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷