چالشها و چشم انداز های توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی/فرشاد مومنی

دسته بندی

Course

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
چالشها و چشم انداز های توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی

فرشاد مومنی
شروع دوره:  سه شنبه 7 دی ماه ساعت ۱۷.۳۰

۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷