چالش های ترجمه/ احمد پوری

DURATION:
4
ID:
class06

INSTRUCTORS:

دسته بندی

Course

 

درسگفتارهای بهار ١٣٩۵ موسسه “پرسش”
چالش های ترجمه
احمدپوری
شروع دوره: دوشنبه 10 خرداد ماه ساعت١٧.١۵
تلفن: ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧
Qporsesh.com

 

نوشته احمد پوری در رابطه با درسگفتار “زبان و چالش های ترجمه”/ سه شنبه ٧ اردیبهشت ماه ساعت ١٧.١۵

سلسله درسگفتارهای”زبان و چالش های ترجمه”
این درسگفتار ها در دو دوره می باشد.
دوره اول نگاهی به زبان:
*زبان از دیدگاه فیلسوفان و ننظریه پردازان پیش از قرن بیستم
*زبان شناسی نوین و انقلاب فردینان دو سوسور در تلقی از زبان و نگاهی به نظریه او
*تعریف زبان و اشاره ای به اجزای آن: آوا،معنی و ساختار
*بررسی تغییرات هم زمانی و درزمانی زبان
*نگاهی انتقادی به نظریات عامیانه درباره خطر هایی که زبان را تهدید می کند و خالص سازی زبان و پیرایش آن.

دوره دوم مقوله ترجمه:
*نگاهی به نظریه های ترجمه
*بررسی ترجمه متون غیر تخیلی non fiction و تخیلی fiction
*ترجمه شعر و چالش های آن
*بررسی و مقاسه برخی از ترجمه های موجود.